google

Hessjøgruva as

Hessjøgruva as ble etablert i 2011


- Selskapet forvalter mineralressurser for Holtålen kommune i Sør-Trøndelag.

- Selskapet er 100% eid av kommunen

- Holtålen kommune besitter siden 1986 3 utvinningsretter i Hessjøfeltet. Rettighetene er forlenget fram til 2022.

Det er prøveboret ca 12.000 meter.


- Det er gjennom dette påvist ca 3 mill. tonn med Cu 1,7% Zn 1,4% i gjennomsnitt.

- Kommunen jobber for finansiering av adkomst til malmen via stoll, samt prøveboringsprosjekt under jord.

- Malmgangens fall (ca 50 gr.) gjør at videre prøveboring fra dagen er lite aktuelt.


Deltagelse i forskningsprosjekt


- Kommunen deltar i et forskningsprosjekt i regi av SINTEF/EU hvor råmalm brukes som oksygenbærer i en prosess for fanging av Co2 i avgass fra gass- og kullkraftverk.

- NGU Report 2007-023 kan lastes ned og beskriver all aktivitet som er gjort i feltet.

- Det foreligger også en rapport fra bergingeniør Theodor w. Holmsen her...

KONTAKT:

Styreleder:                 Gudbrand Rognes                   mobil: 909 77 418                  mail: gudbrand.rognes@gauldalen.no

Styremedlem:             Arve Hitterdal                        mobil: 950 21 657                  mail: arve.hitterdal@holtalen.kommune.no

Daglig leder:               Thor E. Stuedal                      mobil: 977 06 835                  mail: thor.stuedal@gmail.com